Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Broadway
w Elblągu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem
i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkołę Tańca Broadway mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie http://taniec.elblag.pl/ oraz Recepcji Szkoły.

3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na aktualnej liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników na salach tanecznych mogą przebywać jedynie uczestnicy danych zajęć. Rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych, chyba że osoba prowadząca zajęcia sama zaprosi te osoby na salę.

4. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do Recepcji w celu weryfikacji płatności pozostawiając karnet, w przypadku jego braku, podaje swoje imię
i nazwisko w celu sprawdzenia płatności na liście uczestników danej grupy.

5. Każdy uczestnik powinien udać się do szatani w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia okrycia wierzchniego i przebrania się w strój do ćwiczeń. Obowiązuje zakaz wchodzenia
w niezmienionym obuwiu na sale taneczne.

6. Po zakończeniu zajęć należy odebrać Karnet z Recepcji Szkoły. Rzeczy pozostawione
w szatni lub na sali tanecznej przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do końca czerwca danego roku szkolnego zostaną usunięte ze Szkoły.

7. Z uwagi na organizację, bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.

8. Szkoła Tańca Broadway ma prawo do wykluczenia z zajęć osobę, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia mogą zostać wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej lub w budynku Szkoły pod opieką instruktora lub innego pracownika szkoły do momentu przyjazdu opiekuna prawnego dziecka.

BEZPIECZEŃSTWO

9. Szkoła Tańca Broadway nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca Broadway i osób działających z ramienia Szkoły.

10. Szkoła Tańca Broadway zapewnia szatnie do pozostawienia na czas zajęć części garderoby. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych na salę taneczną, przy czym telefony komórkowe powinny być wyłączone lub wyciszone, tak aby nie zakłócały przebiegu zajęć. W przypadku ewentualnej kradzieży Szkoła Tańca Broadway jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

11. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora/pedagoga. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.

12. Za usunięcie szkód powstałych w wyniku niezastosowania się uczestnika do poleceń instruktora/pedagoga odpowiedzialność (w tym finansową) ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun.

13. Ze względów na zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwo zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i gorących napoi. Zabrania się także wylewania na podłogę jakichkolwiek substancji mogących zniszczyć podłogę, w tym m.in. wody.

14. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca Broadawy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Szkoły Tańca Broadway i innych uczestników zajęć.

15. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca Broadway nie przeszkadzając poprzednim grupom
w dokończeniu zajęć.

16. W budynku Szkoły Tańca Broadway obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

17. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

18. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy Szkoła Tańca Broadway zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup o podobnie niskiej frekwencji.
W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz osoby Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością Uczestnika zajęć, Szkoła Tańca Broadway zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub wydania zwrotu wpłaconej kwoty.

19. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga prowadzącego
w zastępstwie te zajęcia – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

20. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga i jednocześnie braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, co jest jednoznaczne z odwołaniem zajęć, Szkoła Tańca Broadway wyznacza dodatkowy termin w celu odrobienia odwołanych zajęć – odbywa się to
w porozumieniu z uczestnikami i/lub opiekunami prawnymi uczestników. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie (w przypadku odrabiania zajęć) może skorzystać z innych zajęć.

21. Szkoła Tańca Broadway w przypadku niektórych grup może zaproponować zajęcia dodatkowe lub zwiększenie czasu trwania zajęć dla wybranej grupy. Zwiększenie ilości zajęć wiąże się ze zwiększeniem opłaty za karnet, w związku z tym takie zmiany zostaną ustalone
z uczestnikami i/lub opiekunami prawnymi. Zmiana może być wprowadzona w przypadku uzyskania zgody przynajmniej 80% uczestników zajęć danej grupy. Osoby, które nie wyrażają zgody na wprowadzenie zmian, będą mogły być nadal uczestnikami zajęć tej grupy uczęszczając na zajęcia tak, jak przed wprowadzeniem zmian.

SYSTEM PŁATNOŚCI

22. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.asb.edu.pl/ przed rozpoczęciem zajęć. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać
w nich udziału.

23. Na wybrane zajęcia można wykupić tylko karnet miesięczny ( na cztery kolejne tygodnie zajęć) lub pojedyncze wejściówki. Osoby korzystające z kart Multisport, FitProfit lub korzystające z OK System biorą udział w zajęciach na podstawie regulaminu określonego przez wyżej wymienionych partnerów i nie ponoszą dodatkowych kosztów za udział
w zajęciach.

24. Nieobecności uczestników zajęć nie mają wpływu na cenę karnetu.

25. Szkoła Tańca Broadway zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2 – miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń i przy recepcji oraz na stronie internetowej http://taniec.elblag.pl/

26. Opłaty za zajęcia można dokonać w dwóch formach:

– na konto Szkoły Tańca Broadway: 06 1020 1752 0000 0102 0098 1639

– gotówką w Recepcji Szkoły

27. Szkoła Tańca Broadway wystawia rachunki/faktury w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu lub dowodu wpłaty przelewem. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania rachunku/faktury, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury ( wraz z numerem NIP, jeśli ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność lub dowód wpłaty na konto. Rachunek/fakturę można odebrać osobiście w Recepcji.

28. Ostateczną formą rezerwacji miejsca na zajęcia w danym miesiącu jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 20 zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć lub przed końcem daty na aktualnym karnecie.

ZWROTY

29. W przypadku rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca Broadway lub zmiany godzin, dni zajęć ( nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę) uczestnikowi przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia, ale tylko i wyłącznie na podstawie posiadania aktualnego karnetu. Zwroty są dokonywane przez Szkołę Tańca Broadway w terminie 14 dni od daty rozwiązania grupy, bądź zmiany terminów zajęć. Osoba, której zwrot przysługuje może go odebrać w gotówce osobiście w Recepcji Szkoły lub przesłać numer konta na broadway@taniec.elblag.pl W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 100 zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy z pracownikiem Recepcji. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pismem dostępnym w Recepcji. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pismem dostępnym w Recepcji.

30. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu, może on skorzystać
z innych wybranych przez siebie zajęć w innej grupie (uczestnik może „odebrać” tyle samo zajęć, ile opuścił), jednak tylko i wyłącznie po ustaleniu tego faktu z pracownikiem recepcji. Szkoły oraz w terminie określonym na karnecie.

31. Szkoła Tańca Broadway przyjmuje zwrot zakupionych karnetów, jednak przy rozliczeniu odlicza opłatę za zajęcia, które już się odbyły (do daty zgłoszenia zwrotu karnetu) po cenie wejściówek.

32. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

– należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Recepcję o chorobie,

– bezpośrednio po chorobie należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w recepcji podanie do Dyrekcji Szkoły Tańca Broadway wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.

33. W innych przypadkach, nawet losowych, przesuniecie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

ZNIŻKI

34.  Zniżki dla rodzin – Szkoła Tańca Broadway przewiduje zniżki dla rodzin – minimum dwie osoby biorące udział w zajęciach. Zniżki są ustalane tylko z Dyrekcją Szkoły Tańca Broadway. Akceptowane są też Karty Dużej Rodziny. Właścicielowi takiej karty przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi Szkoły Tańca Broadway.

35. Zniżka nie przysługuje, jeśli opłata zostanie najpierw wniesiona za jednego członka rodziny, a dopiero po upływie jakiegoś czasu za kolejnego.

36. Zniżki nie dotyczą wejściówek.

37. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.

SPRAWY OGÓLNE

38. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu Szkoły Tańca Broadway mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć. W tym przypadku Szkoła dokonuje zwrotu opłaty za pozostałe niewykorzystane zajęcia.

39. W przypadku losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a umożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu zastosowanie niniejszego Regulaminu Szkoły Tańca Broadway, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Szkoły Tańca Broadway. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Dyrekcją.

40. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Dyrekcji Szkoły Tańca Broadway.

Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Broadway
w Elblągu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem
i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Szkołę Tańca Broadway mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie http://taniec.elblag.pl/ oraz Recepcji Szkoły.

3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na aktualnej liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników na salach tanecznych mogą przebywać jedynie uczestnicy danych zajęć. Rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych, chyba że osoba prowadząca zajęcia sama zaprosi te osoby na salę.

4. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do Recepcji w celu weryfikacji płatności pozostawiając karnet, w przypadku jego braku, podaje swoje imię
i nazwisko w celu sprawdzenia płatności na liście uczestników danej grupy.

5. Każdy uczestnik powinien udać się do szatani w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia okrycia wierzchniego i przebrania się w strój do ćwiczeń. Obowiązuje zakaz wchodzenia
w niezmienionym obuwiu na sale taneczne.

6. Po zakończeniu zajęć należy odebrać Karnet z Recepcji Szkoły. Rzeczy pozostawione
w szatni lub na sali tanecznej przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do końca czerwca danego roku szkolnego zostaną usunięte ze Szkoły.

7. Z uwagi na organizację, bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.

8. Szkoła Tańca Broadway ma prawo do wykluczenia z zajęć osobę, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia mogą zostać wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej lub w budynku Szkoły pod opieką instruktora lub innego pracownika szkoły do momentu przyjazdu opiekuna prawnego dziecka.

BEZPIECZEŃSTWO

9. Szkoła Tańca Broadway nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Szkoły Tańca Broadway i osób działających z ramienia Szkoły.

10. Szkoła Tańca Broadway zapewnia szatnie do pozostawienia na czas zajęć części garderoby. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych na salę taneczną, przy czym telefony komórkowe powinny być wyłączone lub wyciszone, tak aby nie zakłócały przebiegu zajęć. W przypadku ewentualnej kradzieży Szkoła Tańca Broadway jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

11. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora/pedagoga. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.

12. Za usunięcie szkód powstałych w wyniku niezastosowania się uczestnika do poleceń instruktora/pedagoga odpowiedzialność (w tym finansową) ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun.

13. Ze względów na zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwo zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i gorących napoi. Zabrania się także wylewania na podłogę jakichkolwiek substancji mogących zniszczyć podłogę, w tym m.in. wody.

14. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca Broadawy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Szkoły Tańca Broadway i innych uczestników zajęć.

15. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca Broadway nie przeszkadzając poprzednim grupom
w dokończeniu zajęć.

16. W budynku Szkoły Tańca Broadway obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

17. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

18. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy Szkoła Tańca Broadway zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup o podobnie niskiej frekwencji.
W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz osoby Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością Uczestnika zajęć, Szkoła Tańca Broadway zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub wydania zwrotu wpłaconej kwoty.

19. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga prowadzącego
w zastępstwie te zajęcia – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

20. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora/pedagoga i jednocześnie braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, co jest jednoznaczne z odwołaniem zajęć, Szkoła Tańca Broadway wyznacza dodatkowy termin w celu odrobienia odwołanych zajęć – odbywa się to
w porozumieniu z uczestnikami i/lub opiekunami prawnymi uczestników. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie (w przypadku odrabiania zajęć) może skorzystać z innych zajęć.

21. Szkoła Tańca Broadway w przypadku niektórych grup może zaproponować zajęcia dodatkowe lub zwiększenie czasu trwania zajęć dla wybranej grupy. Zwiększenie ilości zajęć wiąże się ze zwiększeniem opłaty za karnet, w związku z tym takie zmiany zostaną ustalone
z uczestnikami i/lub opiekunami prawnymi. Zmiana może być wprowadzona w przypadku uzyskania zgody przynajmniej 80% uczestników zajęć danej grupy. Osoby, które nie wyrażają zgody na wprowadzenie zmian, będą mogły być nadal uczestnikami zajęć tej grupy uczęszczając na zajęcia tak, jak przed wprowadzeniem zmian.

SYSTEM PŁATNOŚCI

22. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.asb.edu.pl/ przed rozpoczęciem zajęć. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać
w nich udziału.

23. Na wybrane zajęcia można wykupić tylko karnet miesięczny ( na cztery kolejne tygodnie zajęć) lub pojedyncze wejściówki. Osoby korzystające z kart Multisport, FitProfit lub korzystające z OK System biorą udział w zajęciach na podstawie regulaminu określonego przez wyżej wymienionych partnerów i nie ponoszą dodatkowych kosztów za udział
w zajęciach.

24. Nieobecności uczestników zajęć nie mają wpływu na cenę karnetu.

25. Szkoła Tańca Broadway zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2 – miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń i przy recepcji oraz na stronie internetowej http://taniec.elblag.pl/

26. Opłaty za zajęcia można dokonać w dwóch formach:

– na konto Szkoły Tańca Broadway: 06 1020 1752 0000 0102 0098 1639

– gotówką w Recepcji Szkoły

27. Szkoła Tańca Broadway wystawia rachunki/faktury w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu lub dowodu wpłaty przelewem. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania rachunku/faktury, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury ( wraz z numerem NIP, jeśli ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność lub dowód wpłaty na konto. Rachunek/fakturę można odebrać osobiście w Recepcji.

28. Ostateczną formą rezerwacji miejsca na zajęcia w danym miesiącu jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 20 zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć lub przed końcem daty na aktualnym karnecie.

ZWROTY

29. W przypadku rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca Broadway lub zmiany godzin, dni zajęć ( nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę) uczestnikowi przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia, ale tylko i wyłącznie na podstawie posiadania aktualnego karnetu. Zwroty są dokonywane przez Szkołę Tańca Broadway w terminie 14 dni od daty rozwiązania grupy, bądź zmiany terminów zajęć. Osoba, której zwrot przysługuje może go odebrać w gotówce osobiście w Recepcji Szkoły lub przesłać numer konta na broadway@taniec.elblag.pl W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 100 zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy z pracownikiem Recepcji. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pismem dostępnym w Recepcji. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pismem dostępnym w Recepcji.

30. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu, może on skorzystać
z innych wybranych przez siebie zajęć w innej grupie (uczestnik może „odebrać” tyle samo zajęć, ile opuścił), jednak tylko i wyłącznie po ustaleniu tego faktu z pracownikiem recepcji. Szkoły oraz w terminie określonym na karnecie.

31. Szkoła Tańca Broadway przyjmuje zwrot zakupionych karnetów, jednak przy rozliczeniu odlicza opłatę za zajęcia, które już się odbyły (do daty zgłoszenia zwrotu karnetu) po cenie wejściówek.

32. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

– należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Recepcję o chorobie,

– bezpośrednio po chorobie należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w recepcji podanie do Dyrekcji Szkoły Tańca Broadway wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.

33. W innych przypadkach, nawet losowych, przesuniecie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

ZNIŻKI

34.  Zniżki dla rodzin – Szkoła Tańca Broadway przewiduje zniżki dla rodzin – minimum dwie osoby biorące udział w zajęciach. Zniżki są ustalane tylko z Dyrekcją Szkoły Tańca Broadway. Akceptowane są też Karty Dużej Rodziny. Właścicielowi takiej karty przysługuje zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi Szkoły Tańca Broadway.

35. Zniżka nie przysługuje, jeśli opłata zostanie najpierw wniesiona za jednego członka rodziny, a dopiero po upływie jakiegoś czasu za kolejnego.

36. Zniżki nie dotyczą wejściówek.

37. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.

SPRAWY OGÓLNE

38. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu Szkoły Tańca Broadway mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć. W tym przypadku Szkoła dokonuje zwrotu opłaty za pozostałe niewykorzystane zajęcia.

39. W przypadku losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a umożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu zastosowanie niniejszego Regulaminu Szkoły Tańca Broadway, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Szkoły Tańca Broadway. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Dyrekcją.

40. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Dyrekcji Szkoły Tańca Broadway.